Kompjuterizovano vidno polje

Kompjuterizovano vidno polje

Vidno polje predstavlja projekciju funkcionalnog dela retine u prostoru, odnosno projekciju svih retinalnih tačaka na kojima mogu započeti vidne senzacije. Kompjuterizovana perimetrija je dijagnostička metoda koja daje grafički prikaz vidnog polja.

Kompjuterizovano vidno polje (kompjuterizovana perimetrija)

Kompjuterizovano vidno polje (kompjuterizovana perimetrija) je dijagnostička procedura pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije.Bazira se na ranom otkrivanju ispada u vidnom polju kojih pacijent često nije ni svestan, a koja se javljaju kao posledica visokog intraouklarnog pritiska.

Druge metode perimetrije su: Tangentni ekran, Goldmanov perimetar, Mikroperimetar.

Tehnike perimetrije

Statična perimetrija (koristi se za brzi skrining i praćenje bolesti koje uključuju oštećenja kao što su skotomi i gubitak perifernog vida i izuzetno je važna kod praćenja različitih oboljenja oka, retine, optičkog nerva i mozga).

Kinetička perimetrija (korisna je za mapiranje osetljivosti granice vidnog polja, i može biti alternativa za pacijente koji imaju problema sa kompjuterizovanom perimetrijom).

Najvažnije primene perimetrije su

Glaucoma – Najveću primenu ova metoda je našla u ranoj dijagnostici i praćenju progresije GLAUKOMA (povišenog očnog pritiska). Bazira se na otkrivanju ranih ispada u vidnom polju, kojih pacijent često nije ni svestan, a koji nastaju kao posledica oštećenja vidnog živca. Ne postoji patognomonično glaukomno vidno polje, već postoji tipičan glaukomni razvoj ispada vidnog polja- od početnih promena (proširenje slepe mrlje i pojava paracentralnih skotoma), preko gubitka nazalnog dela vidnog polja sa očuvanim centralnim delom i nekoliko temporalnih ostrva, do krajnjih stadijuma gde jedno ili više temporalnih ostrva vidnog polja predhode potpunom gubitku vida.

Neurološki poremećaji – To je jednostavna, ali važna metoda za detekciju lokalizacije neuroloških poremećaja.